Den kompletta listan över handsignaler för basket (2023)

Vid varje basketmatch kommer det att finnas en huvuddomare, tillsammans med en eller två assisterande domare. Dessa funktionärer ser till att alla spelregler upprätthålls, och att ordningen hålls på basketplanen. Innan matchen måste domarna bekräfta startuppställningen samt inspektera all utrustning och spelardräkter.

Domare använder handsignaler under en basketmatch för att informera spelare, tränare, andra funktionärer och publiken om deras beslut. När ett samtal görs kommer domaren att blåsa i visselpipan och sedan använda sina armar och händer för att signalera ett samtal. Det finns många domarsignaler som du bör känna till.

Typer av domarhandsignaler

Domarsignaler för att starta och stoppa klockan

Det finns fem domarsignaler som används för att stoppa och starta klockan. Spelare, tränare och den officiella tidtagaren måste hålla ett öga på dessa signaler och förstå dem helt.

Starta klocksignalen

Funktionären höjer sin högra hand och släpper den till sin sida för att signalera att klockan ska startas. Domaren kommer inte att blåsa en visselpipa för denna signal.

Stoppa klocksignalen

När en domare lyfter sin högra hand direkt upp och blåser i visselpipan ska tidtagaren stanna klockan. Det finns flera anledningar till att klockan stannar under en match, inklusive synar ett regelbrott, att basketbollen går utanför spelfältet, utropar time-outs och frikast.

Hoppbollar och hållna bollar Signal

Domaren kommer att placera båda händerna direkt framför sig själv i brösthöjd med båda tummarna pekande uppåt. Sedan kommer domaren att höja båda händerna tillsammans och blåsa i sin visselpipa för att signalera att klockan ska stoppas för en hoppboll.

Feliga signaler

En domare kommer att signalera ett regelbrott genom att lyfta sin högra arm, bilda en knytnäve och blåsa i visselpipan.

Valfri fågelhundsignal för fouls

Domaren blåser i visselpipan, höjer den högra knytnäven ovanför hans/hennes huvud och sträcker ut vänster hand horisontellt för att indikera ett regelbrott.

Informationsdomarsignaler

Det finns nio informationssignaler som används under en basketmatch. En domare kommer inte att blåsa i visselpipan med någon av följande signaler.

(Video) Sonic The Hedgehog | Ett kosmiskt barnyogaäventyr! 🔵 💨 Sonic-videor för barn

Riktningssignal

Domaren kommer att sträcka ut sin hand till ena sidan av banan för att indikera vilket lag som får bollen om den går utanför spelfältet.

Signal för överträdelse

En domare kommer att peka med sin högra hand för att utse platsen för ett inkast eller en punktöverträdelse.

Flytta längs ändlinjen vid inkastningssignal

Domaren kommer att hålla bollen i sin högra hand. Vänster hand kommer att placeras på höger sida av halsen och svepa åt vänster.

Synlig räknesignal

För denna signal böjer funktionären sin högra arm mot bröstet och sträcker sedan ut armen horisontellt.

Beckoning Substitutes Signal

När en avbytare väntar på att komma in i matchen kommer domaren att höja sin hand i 45 graders vinkel och föra spelaren upp på banan.

60 sekunders timeoutsignal

En domare indikerar en 60 sekunders time-out genom att lägga sina händer mot mitten av bröstet och sedan sträcka ut armarna horisontellt.

30 sekunders timeoutsignal

En domare kommer att lyfta sina armar vertikalt, sträcka ut armbågarna horisontellt och röra hans/hennes fingertoppar mot axlarna.

Shooting/Scoring domarsignaler

Det finns flera signaler som domare använder under poäng- och skjutspel. Domaren kommer inte att blåsa i visselpipan under dessa signaler.

Ingen poängsignal

Domaren kommer att korsa sina armar i brösthöjd för att signalera ett spel utan poäng.

(Video) Group sex, the more the merrier for this couple! Consenting Adults EP 50 Young Swingers

Målräkningssignal

Domaren signalerar ett mål genom att höja näven över axeln och sänka näven ner till midjan.

Signal för poäng

En domare kommer att indikera att poäng tas genom att sträcka ut båda armarna horisontellt och använda sina fingrar för att indikera antalet poäng.

Fältmålsförsök

En domare kommer att signalera ett field goal-försök genom att sträcka ut sin högra hand i en vinkel och hålla upp tre fingrar.

Trepunktssignal för framgång för fältmål

Om ett field goal lyckas, kommer domaren att lyfta båda händerna ovanför hans/hennes huvud med handflatorna vända inåt.

Bonusfrikastsignal

För ett bonusfrikast kommer domaren att hålla sin hand horisontellt och sedan sänka handen. För två bonusfria kast kommer domaren att hålla ut två fingrar, och för tre frikast kommer tre fingrar att hållas ut.

Domaren signalerar för överträdelser

Det finns tio olika överträdelsesignaler. Domaren blåser i sin visselpipa när någon av följande överträdelser inträffar.

Signal för fördröjd körfältsöverträdelse

Domaren kommer att signalera en försenad överträdelse genom att sträcka ut en stängd näve horisontellt på axelhöjd.

Resande signal

När en spelare reser utan att dribbla bollen kommer domaren att böja sina armbågar mot bröstet med stängda nävar och flytta dem i en cirkulär rörelse.

Olaglig dribblingssignal

När bollen dribblas olagligt, kommer domaren att hålla sina armar i midjehöjd och lyfta och sänka båda händerna som om han dribblade.

(Video) STAG CULTURE GERMANY💥 STÖRSTA STAG JAG NÅGONSIN SETT 💥 JAKTAR KOLHJOR under RUT🌿 WAIDMANNSHEIL 🌿

Palma eller bära bollsignalen

När denna överträdelse inträffar kommer funktionären att hålla sin högra hand utåt med handflatan vänd uppåt och sedan vända handen mot mitten av kroppen med handen vänd nedåt.

Signal för brott mot backplan

Domaren kommer att sträcka ut sin högra arm utåt i höfthöjd, handflatan uppåt, och sedan båga handen över midjan med handflatan pekande nedåt.

Tre sekunders överträdelsesignal

Funktionären kommer att hålla tre fingrar nere vid hans/hennes sida och lyfta handen uppåt till brösthöjd.

Fem sekunders överträdelsesignal

En fem sekunders överträdelsesignal innebär att domaren håller sin högra arm upp i brösthöjd med alla fem fingrar synliga.

Tio sekunders överträdelsesignal

För en tio sekunders överträdelsesignal kommer domaren att böja sina armbågar och hålla ut båda händerna och visa alla tio fingrar.

Överdriven armbågs- eller armsvingsignal

Domaren gör en knytnäve och håller den mot hans/hennes bröstkorg med armbågen utåt. Sedan kommer funktionären att svänga ut armbågen och knytnäven tills knytnäven är vänd framåt.

Signal för sparkande överträdelse

När en sparköverträdelse inträffar kommer funktionären att lyfta sin fot.

Domarsignaler för fouls

När ett regelbrott begås på banan kommer domaren att blåsa i sin visselpipa och göra en av följande tio handsignaler.

Olaglig användning av händer

För olaglig användning av hands calls, kommer domaren att korsa sina armar framför sig själv med stängda knytnävar och röra höger knytnäve till toppen av vänster handled.

(Video) 2022 LÅNG r/MaliciousCompliance Compilation #002

Handcheck

En handkontrollsignal görs genom att hålla ut höger hand och placera vänster hand på böjningen av höger armbåge.

Innehav

En hållsignal innebär att böja höger arm med näven vänd uppåt och ta tag i underarmen nära armbågen med vänster hand.

Blockering

En blockeringssignal görs genom att placera båda händerna på domarens höfter med armbågarna utåt.

Trycker/laddar

Vid ett knuffande/laddningsbrott kommer domaren att sträcka ut båda händerna i axelhöjd med handflatorna utåt.

Spelarkontrollfel

En domare kommer att signalera ett regelbrott för spelaren genom att röra baksidan av hans/hennes huvud med höger hand.

Lagkontrollfel

En lagkontrollfelsignal görs genom att sträcka ut höger arm rakt ut från axeln med stängd näve.

Avsiktligt regelbrott

En avsiktlig felsignal visas genom att höja båda händerna ovanför huvudet och korsa knytnävarna.

Dubbel foul

En domare kommer att signalera ett dubbelt regelbrott genom att sträcka ut båda armarna horisontellt i axelhöjd med stängda knytnävar pekande nedåt.

Teknisk foul

En domare kommer att signalera ett tekniskt regelbrott genom att bilda ett "T" med sina händer, placera vänster hand vertikalt och höger hand horisontellt ovanpå.

Domare använder handsignaler och en visselpipa för att låta deltagare, fans, tränare och ledningspersonalen identifiera de samtal han/hon gör under en basketmatch. Det är viktigt att alla spelare, tillsammans med tränare och assisterande tränare, förstår var och en av dessa handsignaler innan laget går in på banan.

Tillbaka tillUngdomsbasketguide

[1] https://www.nfhs.org/media/1018454/2017-18_basketball_officials_signals.pdf

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 20/09/2023

Views: 5495

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.